CNC Drill Chuck Holder

SKU005746 BT30 KEYLESS CHUCK 0.5-08 mm L= 80 mm
MLLH-DRLC-BT
SKU013928 BT30 KEYLESS CHUCK 0.5-13 mm
SKU005751 BT30 KEYLESS CHUCK 0.5-13 mm L=100 mm
SKU014198 BT30 KEYLESS CHUCK ID= 8 mm
SKU003727 BT40 KEYLESS CHUCK 0.5-08mm L=85mm
SKU003728 BT40 KEYLESS CHUCK 0.5-13 mm L=110 mm
SKU005765 BT40 KEYLESS CHUCK 0.5-16mm L=130mm
SKU005826 BT50 KEYLESS CHUCK 0.5-13mm L=120mm
SKU005828 BT50 KEYLESS CHUCK 0.5-16mm L=130mm
SKU014315 SK30 KEYLESS DRILL CHUCK OD= 8 mm
MLLH-DRLC-SK
SKU007277 SK30 KEYLESS DRILL CHUCK OD=13 mm L=100 mm
SKU005494 SK40 KEYLESS DRILL CHUCK 0.5-08mm L=80mm
SKU005496 SK40 KEYLESS DRILL CHUCK 0.5-13mm L=100mm
SKU005498 SK40 KEYLESS DRILL CHUCK 0.5-16mm L=120mm
SKU005502 SK50 Keyless chuck 0.5-13mm L=110mm
SKU005512 SK50 Keyless chuck 0.5-16mm L=120mm
SKU005985 CAT30 KEYLESS DRILL CHUCK 1-08 mm
MLLH-DRLC-CAT
SKU005986 CAT30 KEYLESS DRILL CHUCK 1-13 mm
SKU005122 CAT40 KEYLESS DRILL CHUCK ( 1/ 2)"-( 4)"
SKU005121 CAT40 KEYLESS DRILL CHUCK 1-08 mm
SKU005123 CAT40 KEYLESS DRILL CHUCK 1-16 mm
SKU005124 CAT50 KEYLESS DRILL CHUCK 1-13 mm
SKU005125 CAT50 KEYLESS DRILL CHUCK 1-16 mm
SKU006188 DIN2080-30 KEYLESS CHUCK 0.5-08mm
MLLH-DRLC-DIN2080
SKU006189 DIN2080-30 KEYLESS CHUCK 0.5-13mm
SKU006190 DIN2080-40 KEYLESS CHUCK 0.5-08mm
SKU006191 DIN2080-40 KEYLESS CHUCK 0.5-13mm
SKU006192 DIN2080-40 KEYLESS CHUCK 0.5-16mm
SKU006193 DIN2080-50 KEYLESS CHUCK 0.5-13mm
SKU006194 DIN2080-50 KEYLESS CHUCK 0.5-16mm
SKU006386 NT30 KEYLESS CHUCK 0.5-08mm
MLLH-DRLC-NT
SKU006402 NT30 KEYLESS CHUCK 0.5-12 mm
SKU005524 NT30 KEYLESS CHUCK 0.5-13 mm L=100 mm
SKU004139 NT40 KEYLESS DRILL CHUCK 08 mm
SKU004140 NT40 KEYLESS DRILL CHUCK 13 mm
SKU004141 NT40 KEYLESS DRILL CHUCK 16 mm
SKU006424 NT50 KEYLESS CHUCK 0.5-13mm L= 95mm
SKU006425 NT50 KEYLESS CHUCK 0.5-16mm L=100mm
SKU014312 SK40 DIN2080 DRILL CHUCK HOLDER TAPER JT6 L= 30 mm
MLLH-DRLC-DIN
SKU014313 SK50 DIN2080 DRILL CHUCK HOLDER TAPER JT6 L= 38 mm
SKU014724 MT2 MORSE TAPER KEYLESS DRILL CHUCK MAX ID= 8 mm TYPE KDC
KDC-INT
SKU014725 MT2 MORSE TAPER KEYLESS DRILL CHUCK MAX ID=13 mm TYPE KDC
SKU012228 MT3 MORSE TAPER KEYLESS DRILL CHUCK MAX ID=13 mm TYPE KDC
SKU014728 MT3 MORSE TAPER KEYLESS DRILL CHUCK MAX ID=16 mm TYPE KDC
SKU014727 MT4 MORSE TAPER KEYLESS DRILL CHUCK MAX ID=13 mm TYPE KDC
SKU014729 MT4 MORSE TAPER KEYLESS DRILL CHUCK MAX ID=16 mm TYPE KDC
SKU014737 R8 KEYLESS DRILL CHUCK MAX ID=13 mm TYPE KDC
SKU014738 R8 KEYLESS DRILL CHUCK MAX ID=16 mm TYPE KDC
SKU014199 SHANK JC ( 3/ 4)" KEYLESS DRILL CHUCK MAX ID= 8 mm TYPE KDC
SKU014723 SHANK JC ( 3/ 4)" KEYLESS DRILL CHUCK MAX ID=13 mm TYPE KDC
SKU014736 SHANK JC ( 3/ 4)" KEYLESS DRILL CHUCK MAX ID=16 mm TYPE KDC
SKU014722 SHANK JC 20 mm KEYLESS DRILL CHUCK MAX ID= 8 mm TYPE KDC
SKU014730 SHANK JC 20 mm KEYLESS DRILL CHUCK MAX ID=13 mm TYPE KDC
SKU014733 SHANK JC 20 mm KEYLESS DRILL CHUCK MAX ID=16 mm TYPE KDC
SKU014731 SHANK JC 25 mm KEYLESS DRILL CHUCK MAX ID=13 mm TYPE KDC
SKU014734 SHANK JC 25 mm KEYLESS DRILL CHUCK MAX ID=16 mm TYPE KDC
SKU014732 SHANK JC 32 mm KEYLESS DRILL CHUCK MAX ID=13 mm TYPE KDC
SKU014735 SHANK JC 32 mm KEYLESS DRILL CHUCK MAX ID=16 mm TYPE KDC