Chiah Chyun Live Tools

SKU016580 CHIAH CHYUN GEAR HOBBING HEAD D10 D30 D20
CHIAH CHYUN CCBA610301
SKU016581 CHIAH CHYUN CROSS DRILLING MILLING HEAD 2 SPINDLE ER16A
CHIAH CHYUN CCBA116301
SKU016582 CHIAH CHYUN 2 SPINDLE DRILLING MILLING HEAD ER11
CHIAH CHYUN CCBA2A2301
SKU016583 CHIAH CHYUN 4 SPINDLE DOUBLE DRILLING MILLING HEAD ER20M*4 ER16M*4 + D25*5
CHIAH CHYUN CCBA2B4301
SKU016584 CHIAH CHYUN 5 SPINDLE DOUBLE DRILLING MILLING HEAD ER16A*5 ER11A*5 + D25*5
CHIAH CHYUN CCBA2B5301
SKU016585 CHIAH CHYUN 5 SPINDLE DOUBLE DRILLING MILLING HEAD ER16A*5 ER11A*5 + D25*5
CHIAH CHYUN CCBA2B5302
SKU016586 CHIAH CHYUN SLOTTING HEAD FOR SUB SPINDLE D6 / 12.7 x D45
CHIAH CHYUN CCBB700301
SKU016587 CHIAH CHYUN CROSS DRILLING MILLING HEAD FOR SUB SPINDLE ER16
CHIAH CHYUN CCBB316301
SKU016588 CHIAH CHYUN 3 SPINDLE DRILLING MILLING HEAD ER16M
CHIAH CHYUN CCYA2A3501
SKU016506 CHIAH CHYUN RADIAL DRILLING MILLING UNIT ER20M
CHIAH CHYUN CCSA2B3401
SKU016507 CHIAN CHYUN DRILLING MILLING UNIT ANGLE ADJ 0-90 ER20M
CHIAH CHYUN CCSA2B3402
SKU016508 CHIAH CHYUN CROSS DRILLING MILLING UNIT FOR SUB SPINDLE ER20M
CHIAH CHYUN CCSB320401
SKU016509 CHIAH CHYUN SLTTING UNIT FOR SUB SPINDLE D12.7 X D70
CHIAH CHYUN CCSB712401
SKU016595 CHIAH CHYUN ASIAL DRILLING MILLING HEAD ER32UM
CHIAH CHYUN BM65NK1A0101
SKU016597 CHIAH CHYUN AXIAL DRILLING MILLING HEAD ER32UM
CHIAH CHYUN BM65NK1A0102
SKU016598 CHIAH CHYUN GEAR HOBBING HEAD D22.225 x D80 x 80
CHIAH CHYUN BM65NK1F2221
SKU016599 CHIAH CHYUN RADIAL DRILLING MILLING HEAD ER32UM
CHIAH CHYUN BM65NK1B0101
SKU016600 CHIAH CHYUN RADIAL DRILLING MILLING HEAD ER32UM
CHIAH CHYUN BM65NK1B0102
SKU016601 CHIAH CHYUN UNIVERSAL DRILLING MILLING HEAD ER20
CHIAH CHYUN BM65NK1H1801
SKU016510 CHIAH CHYUN DRILLING MILLING UNIT ER16M
CHIAH CHYUN CCYA2A3502
SKU016511 CHIAH CHYUN DRILLING MILLING UNIT ER16M
CHIAH CHYUN CCYA2A3503
SKU016512 CHIAH CHYUN CROSS DRILLING MILLING UNIT FOR SUB SPINDLE ER16A
CHIAH CHYUN CCSB316401